ﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺪرن و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ

از {{model.count}}
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
تعداد
نوع
 • {{value}}
مقایسه
کمی صبر کنید...
 • مخاطبان: ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫ...
 • مدت دوره: 16 ساعت (2کارگاه 8 ساعته)

سرفصل ها-بخش 1(دﮐﺘﺮ مهدی دﻫﺒﺎن)

 1. ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺻﻠﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ(Marketing)
 2. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ
 3. ﺗﻮﻟﯿﺪ(Create)
 4. ارﺗﺒﺎط و ﺗﻌﺎﻣﻞ(Communicate)
 5. ﺗﺤﻮﯾﻞ دادن (Deliver)
 6. ﺗﺒﺎدل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات (Exchange offering)
 7. آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ(marketing mix or 4P)
 8. ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ
 9. ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت آﻧﻼﯾﻦ (Online ads)
 10. ﺑﻨﺮي (Display Ads)
 11. ﮐﻠﯿﮑﯽ (CPC)
 12. اﯾﻤﯿﻞ (Email Ads)
 13. وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ (video Ads)
 14. درون اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ (In-App Ads)
 15. ﭘﻮش ﻧﻮﺗﯿﻔﯿﮑﯿﺸﻦ (Push notification)
 16. ﺑﺎزاﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاي ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮ(Search engine)
 17. آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮔﻮﮔﻞ(SERP)                                              

سرفصل ها-بخش 2(دکتر صفا صیرفی)

 • ﺗﻌﺮﯾﻒ رﺳﺎﻧﻪ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺪرن
 • ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﻨﺘﯽ
 • ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻣﺮوزﯾﻦ ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
 • ﭼﺎﻟﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﯾﺠﯿﺘﺎل
 • ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺪﯾﺎ و ﻣﺪﯾﻮم و ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﮐﺎرﺑﺮي آﻧﻬﺎ
 • ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﻨﺘﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺪرن
 • ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎي ﻫﺮ ﮐﺪام از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻨﺘﯽ و دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﮐﻤﭙﯿﻦ ﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
 • اﻫﻤﯿﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
 • ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻮدﺟﻪ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
 • ﺗﻐﯿﯿﺮ روﯾﮑﺮد از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت

سرفصل ها-بخش 3(آقای مهندس مجید برقی)

 • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮي
 • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ C2B ،B2B و...
 • رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺸﺘﺮي در ﻫﺮ ﮐﺪام از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ
 • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺑﻨﺪي ﺑﺎزار در ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎي B2B و C2B
 • اﺟﺮاي ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ در ﺑﺨﺶﺑﻨﺪي ﺑﺎزار ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ و رﻓﺘﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﻮزه ﺧﻠﻖ ارزش ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮي
 • ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺪل ﮐﺎﻧﻮ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
 • اﺟﺮاي ﮐﺎرﮔﺎه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪل ﮐﺎﻧﻮ
 • آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺪل Value Proposition Canvas
 • اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻠﻖ ارزش ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ

سرفصل ها-بخش 4(آقای امید روشناس)

 • ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
 • ﻧﺴﻞ Z و ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎي آن در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﻮﺛﺮ (ﻣﺤﺘﻮا و اﺑﺰار)

سرفصل ها-بخش 5(آقای حامد مسعودی)

 •  ﻣﺤﺘﻮا در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
 • ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﻮاع ﻣﺴﺎﻟﻪ
 • ﺷﻨﺎﺧﺖ ذﻫﻦ
 • اﻧﻮاع ﻣﺤﺘﻮا
 • ﻗﺪرت ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاري اﻧﻮاع ﻣﺤﺘﻮا
 • ﻣﺮاﺣﻞ راﯾﺞ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮاي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
 • ﻫﺪف ﮔﺬاري در ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
 • اﻧﺘﺨﺎب رﺳﺎﻧﻪ
 • آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ
 • ﺷﻨﺎﺧﺖ رﻗﺒﺎ در ﺣﻮزه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
 • اﯾﺪه ﺗﺎ اﺟﺮا
 • ﭘﺮﺗﻮﺗﺎﯾﭗ ﻣﺤﺘﻮا
 • آزﻣﻮن    


مخاطبان:
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزار، ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ، ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ، ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎزارﺳﺎزي، ﻣﺪﯾﺮان ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت، ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺮوش، ﻃﺮاﺣﺎن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ
مدت دوره:
16 ساعت (2کارگاه 8 ساعته)

دیدگاه خود را بنویسید

 • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...