نهال خدمت

شکل گیری الگوی آبادانی و پیشرفت پلتفرمی بود که در بنیاد به تکامل رسید و اگر چه تیم قبلی از طرح خارج شده‌اند، ولی درد کلی افراد حاضر در مجموعه که بیشترشان در گروه اولیه هم حضور داشتند و با روند کاری طرح آشنایی داشتند،این گونه نیست که طرح کنار گذاشته شود، یا از ابتدا طرح جدیدی شکل گیر؛ بلکه همان طرح قبلی در حال رفع ایرادات و تکمیل و توسعه است تا با قدرت بیشتری در میدان اجرایی ظاهر شود. حضور اعضای نهادهای قبلی در مجموعه نشانگر در جریان بود و تکمیل طرح است و نباید به هیچ عنوان طرح را پایام پذیرفته قلمداد کرد.

به زودی به همت مؤسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا 3 جلدی نهال خدمت، تجربه نگاری طرح جامع آبادانی و پیشرفت، منتشر خواهد شد.