جایزه نوآوری و فناوری

ﻫﻤﻮاره ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی ﺟﺪی در ﺻﻨﻌﺖ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮآوری ﻫﺎی درون زا در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮده  اﺳﺖ .ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ، اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از روﯾﺪادﻫﺎی درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن در ﺣﺎل ﺑﺮﮔﺰاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ اﺻﻠﯽ آن ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ و اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺜﺒﺖ در راﺳﺘﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وری اﺳﺖ . اﯾﻦ روﯾﺪاد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻮﺟﻮد در ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ  و از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺿﻤﻦ اﻋﻼم ﻧﯿﺎز و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺬاﮐﺮات اوﻟﯿﻪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻫﺪاف، ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺟﺮاﯾﯽ، اﯾﻦ روﯾﺪاد را ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.