فرم محور دوم


  • {{value}}
لطفا مشخصات خود و تمامی اعضای گروه از قبیل نام و نام خانوادگی، رشته تحصیلی، کد ملی و ... را به طور کامل وارد نمایید. در غیر اینصورت طرح شما بررسی نخواهد شد.
نام و نام خانوادگی/ نام و نام‌خانوادگی سرگروه را بنویسید. نام و نام خانوادگی/ نام و نام‌خانوادگی سرگروه را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
تاریخ تولد را بنویسید. تاریخ تولد را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ تولد معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/04/23
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
محل خدمت/ سمت را بنویسید. محل خدمت/ سمت را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
عنوان ایده‌ی نوآورانه پیشنهادی: را بنویسید. عنوان ایده‌ی نوآورانه پیشنهادی: را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
در صورتی‌که طرح پیشنهادی در هیچ‌یک از دسته‌بندی‌‌های زیر قرار نمی‌گیرد، نوع طرح را بیان نمایید: را بنویسید. در صورتی‌که طرح پیشنهادی در هیچ‌یک از دسته‌بندی‌‌های زیر قرار نمی‌گیرد، نوع طرح را بیان نمایید: را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
خلاصه طرح: (به طور مختصر کلیات طرح پیشنهادی و مزایای استفاده از آن‌را بیان نمایید. حداکثر 500 کلمه) را بنویسید. خلاصه طرح: (به طور مختصر کلیات طرح پیشنهادی و مزایای استفاده از آن‌را بیان نمایید. حداکثر 500 کلمه) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
بیان مسئله: (در چند سطر توضیح دهید ایده‌ی شما چه مشکلی را حل خواهد کرد؟) را بنویسید. بیان مسئله: (در چند سطر توضیح دهید ایده‌ی شما چه مشکلی را حل خواهد کرد؟) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
پیش‌بینی درصد افزایش عملکرد: (پیش‌بینی می‌شود اجرای این طرح چه میزان حاشیه سود یا افزایش بهره‌وری برای شرکت ایجاد نماید؟) را بنویسید. پیش‌بینی درصد افزایش عملکرد: (پیش‌بینی می‌شود اجرای این طرح چه میزان حاشیه سود یا افزایش بهره‌وری برای شرکت ایجاد نماید؟) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
روش پیاده‌سازی ایده و ارائه پروتوتایپ درصورت وجود: (چنانچه طرح پیشنهادی دارای مستندات و آنالیزهای انجام شده می‌باشد مدارک آن‌را به همراه توضیحات پیوست نمایید. 1000 تا 2000 کلمه) را بنویسید. روش پیاده‌سازی ایده و ارائه پروتوتایپ درصورت وجود: (چنانچه طرح پیشنهادی دارای مستندات و آنالیزهای انجام شده می‌باشد مدارک آن‌را به همراه توضیحات پیوست نمایید. 1000 تا 2000 کلمه) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
فایل مستندات نمونه اولیه را انتخاب کنید.
سایر توضیحات موردنیاز: (در صورت نیاز توضیحات تکمیلی خود را درباره‌ طرح پیشنهادی شرح دهید.) را بنویسید. سایر توضیحات موردنیاز: (در صورت نیاز توضیحات تکمیلی خود را درباره‌ طرح پیشنهادی شرح دهید.) را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
در صورتیکه قصد شرکت در رویداد به صورت گروهی دارید، لطفا مشخصات اعضای گروه را در بخش زیر وارد نمایید.
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.
رشته تحصیلی و گرایش را بنویسید. رشته تحصیلی و گرایش را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...