فرایند‌های اجرایی

هدف اولیه از اجرای طرح‌های مدیریت دانش در این موسسه، شناسایی، حفظ، ثبت و نگهداری از تجارب نیروهای سازمانی است که در حین انجام پروژه‌های موفق و شکست خورده کسب شده است. در این راستا اولین مرحله در هر فرایندی شناسایی نقاط مهم و برجسته دانش ضمنی و مهارتی است. در این روند افراد متخصص به بررسی فرایندها پرداخته و این نقاط مهم را شناسایی خواهند کرد. در ادامه  از روش‌های کارآمد و به روز دنیا برای ثبت آن‌ها استفاده خواهد شد. با توجه با اینکه هدف ثانویه و مهم­تر اجرای این پروژه، تعیین نقشه‌راه برای پروژه‌ها و فعالیت‌های مدیریتی آتی است، تمامی مدارک و اسناد جدید و قدیمی گردآوری شده و مورد بررسی و تحلیل‌های موشکافانه توسط تیم متخصص هر حوزه قرار می‌گیرد. در ادامه پیشنهادات و توصیه‌های راهبردی بر اساس آنالیزهای صورت گرفته مکتوب می‌شود.