طرح تربیت برنامه نویس

طرح تربیت برنامه نویس از استعدادهای برتر مناطق کم برخوردار

اطلاع از شرایط: https://www.bonyad.net/Content/media/image/2023/10/31452_orig.pdf
ثبت نام: https://formafzar.com/form/vxged