ثبت تجربه خبرگانی

در عصر اقتصاد دانش محور، دانش به عنوان مهم‌ترين عامل رقابتي و حفظ جايگاه سازمان‌های پيشرو محسوب     مي­‌شود. سازمان‌ها همواره در حال تولید تجارب و درس آموخته‌های ارزشمند در حین پروژه‌ها و فرایندهای کاری هستند، اما معمولا تلاشی منسجم برای جمع‌آوری، تبادل، نگهداری، به روز‌آوری و استفاده مجدد از آن‌ها نمی‌کنند و به همین جهت دچار دوباره کاری‌ها، تکرار خطاها و فراموشی روندها می‌شوند. دانش و تجربه سازمانی به صورت‌های مختلفی در سازمان خلق می‌شود و مهمترین محل نگهداری آن عملا ذهن خبرگان و دانشکاران سازمانی خواهد بود، که البته پر ریسک‌ترین منبع دانشی نیز می‌باشد، چرا که با هر گونه جابجایی عملا سازمان از این منبع دانشی محروم می‌گردد. مديريت دانش (Knowledge Management(KM)) بر اساس همين ديدگاه و با مفهومي شامل كنترل و بهبود كليه‌ی فرآيندهاي كسب، كشف، به كارگيري، تسهيم و تبادل، اندازه­گيري و ذخيره‌سازي دانش درون سازمان طراحي گرديده است.


اهداف پروژه مدیریت دانش:

  •  اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺒﺎدل ﺗﺠﺎرب و دانش
  • ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎن‌ها
  •  ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ دانش
  •  ﺛﺒﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ داﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮﮐﺖها
  •  ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزی ﺗﺠﺎرب و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ آنها
  • ایجاد تالار گفتگوهای مجازی تخصصی درون سازمانی