بوت کمپ فناوری و نوآوری

از {{model.count}}
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
تعداد
نوع
  • {{value}}
مقایسه
کمی صبر کنید...

توضیحات اجمالی

ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اوﻟﯿﻦ و اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺪم در راﺳﺘﺎي اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ  در ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي ﻣﺘﻤﺎدي اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ و اﺻﻠﯽ ﺗﺮﯾﻦ واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ، اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻮﯾﻦ ﻓﻨﺎوري، ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻧﻮآوريﻫﺎي روز اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن، آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﻣﺘﺪﻫﺎي ﻧﻮآوري ﺑﺎز و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎﻻدﺳﺖ در ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﻮآوري و ﻧﻮاوري ﺑﺎز در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن، در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده  ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮي ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﮐﻪ ﻧﻮك ﭘﯿﮑﺎن ﻧﻮآوري در ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﺮدن اﻗﺘﺼﺎد و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ  ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎي ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻪ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ  ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده است. این ﺑﻮت ﮐﻤﭗ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽﺷﺎﻣﻞﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري، ﭘﻨﻞ ﻫﺎي ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ هم چنین ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﻨﺎوري، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﻮآوري و ﻧﻮاوري ﺑﺎز در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن و در نهایت پنل ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ برنامه ریزی شده است

ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﻮآوري در اﯾﺮان
ﺗﺤﻮﻻت ﺑﺰرگ ﭘﯿﺶ رو در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان
ﻧﻘﺶ ﻧﻮآوري ﺑﺮاي ﺑﻘﺎ و رﺷﺪ در ﺑﺎزار اﯾﺮان
ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﻮآوري دﻗﯿﻘﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﭼﺮا ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﻮآوري ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮآوري
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻮآوري اﯾﺮاﻧﯽ
ﻻزﻣﻪ ﻧﻮآوري در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﻮآوري را ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﺮد؟
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﻮآوري اﯾﺮان
ﻧﻮآوري ﺑﺎز و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻮآوري
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم راﻫﺒﺮد و راﻫﺒﺮد   ﻧﻮآوري در ﺳﺎزﻣﺎن
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ 5 روﯾﮑﺮد ﮐﻠﯿﺪي در راﻫﺒﺮد   ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎن
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ 3 ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﻠﯿﺪي در راﻫﺒﺮد   ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎن
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ 5 اﺑﺰار ﮐﻠﯿﺪي ﺑﺮاي ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزي   راﻫﺒﺮد ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎن
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ 5 اﺑﺰار ﮐﻠﯿﺪي ﺑﺮاي   ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺷﻨﺎﺧﺖ راﻫﺒﺮد ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎن
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ 5 اﺑﺰار ﮐﻠﯿﺪي ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ   ﺳﺒﺪ ﻧﻮآوري و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻗﺪام راﻫﺒﺮد ﻧﻮآوري ﺳﺎزﻣﺎن
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ 16 اﻟﮕﻮي ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ راﻫﺒﺮد   ﻧﻮآوري
اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻧﻮآوري
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﮐﻠﯿﺪي در ﺣﻮزه ﻧﻮآوري و ﺗﺤﻘﯿﻖ   و ﺗﻮﺳﻌﻪ
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻧﻮآوري و اﻧﻮاع ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﺷﮑﻞ دﻫﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﻮآوري در   ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻧﻮآوري   در ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﻧﻮآوري
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي   ﭘﯿﺸﺮو
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺖ ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﺮﺗﻔﻮي ﻧﻮآوري در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﯿﺎده ﺳﺎزي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ   و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺴﺐ ارزش از ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻧﻮآوري   و ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل   ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮﺗﻔﻮﻟﯿﻮي ﻧﻮآوري
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري ﺟﺪﯾﺪ
ﯾﮑﯽ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ، ﻫﻤﻪ ﺑﺮاي ﯾﮑﯽ
ﺗﯿﻢ ﻫﺎي ﻣﺠﺎزي و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ
ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل   ﺟﺪﯾﺪ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻧﻮآوري در ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﻧﻮآوري ﺑﺎز و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﻔﮑﺮ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻬﯿﻨﻪ ﮐﺎوي ﻓﺮاﯾﻨﺪي و ﺳﻨﺠﻪ   ﻫﺎي ﻋﻤﻠﮑﺮدي
ﭼﺎرﭼﻮب 10 ﮔﻮﻧﻪ ي ﻧﻮآوري در ﻣﺤﺼﻮﻻت
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺤﺼﻮل و ﺑﺮﻧﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ

دیدگاه خود را بنویسید

  • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...