مدیریت ریسک

از {{model.count}}
محصول مورد نظر موجود نمی‌باشد.
تعداد
نوع
 • {{value}}
مقایسه
کمی صبر کنید...

توضیحات اجمالی

اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ، ﺗﻨﻮع و ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﮐﺎرﻫﺎ در ﻗﺮن ﺣﺎﺿـــﺮ، ﻣﺪﯾﺮان را ﺑﺎ اﺑﻬﺎﻣﺎت، ﻋﺪم ﻗﻄﻌﯿﺘﻬﺎ وﺑﻪ زﺑﺎن ﺳـــﺎده رﯾﺴـﮏ ﻫﺎي ﺑﺴـﯿﺎري ﻣﻮاﺟﻪ ﺳـﺎﺧﺘﻪ اﺳـﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن در دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف را  در ﺳـﻄﻮح  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ اﻋﻢ از اﺳـﺘﺮاﺗﮋي، ﮐﺴـﺐ و ﮐﺎر، ﻋﻤﻠﯿﺎت، ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﻃﺮح ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷـﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ. اﻏﻠﺐ، رﯾﺴـﮑﻬﺎ ﺑﻪ دو دﺳـﺘﻪ ﻓﺮﺻـﺖ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻫﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﯾﺴـﮏ ﺳـﻌﯽ  ﻣﯽﺷـﻮدﺑﺠﺎي ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎ رﯾﺴـﮏ ﻫﺎ  – ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺷـﮑﺴـﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷـﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد-  ﺑﺮﺧﻮردي زود ﻫﻨﮕﺎم و ﻣﻮﺛﺮ داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﯿﻢ و ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳــﺎدهﺗﺮ و ﺷــﯿﺮﯾﻦﺗﺮ  ﻋﻼج واﻗﻌﻪ  ﻗﺒﻞ از وﻗﻮع" ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ.

 • ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ وﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎي ﭘﯿﺶ روي ﻣﺎ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ و ﻣﺴﺆﻟﯿﺘﻬﺎﯾﻤﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
 •  ﮐﺪاﻣﯿﮏ از ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎ از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ 
 • اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

محتوای دوره:

 • ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽ
 • ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ رﯾﺴﮏ
 • ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺴﮏ
 • ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﭘﺎﺳﺦ رﯾﺴﮏ
 • اﺟﺮاي ﭘﺎﺳﺦ رﯾﺴﮏ
 • ﻧﻈﺎرت رﯾﺴﮏها

دیدگاه خود را بنویسید

 • {{value}}
این دیدگاه به عنوان پاسخ شما به دیدگاهی دیگر ارسال خواهد شد. برای صرف نظر از ارسال این پاسخ، بر روی گزینه‌ی انصراف کلیک کنید.
دیدگاه خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...