محمد فرنودی از مؤسسه توسعه آموزشی پژوهشی سینا بیان کرد که در راستای این تفاهم نامه مقرر گردید که گروه جهادی کوثر  با انجام پژوهش های کاربردی به منظور  طراحی سازوکارهای لازم و مشاوره اجرایی برای استقرار مطلوب باشگاه دانش آموزی ستارگان  گام بردارد. لازم به ذکر است که باشگاه دانش آموزی ستارگان ، مرکزی آموزشی و تربیتی است که به منظور توانمند سازی و مهارت آموزی جامع دانش آموزان مناطق حاشیه شهر مشهد فعالیت خواهد کرد.