بایگانی نوشته‌ها


انتشار پوستر ره‌نگار

انتشار پوستر ره‌نگار

ما در رویداد ره‌نگار قصد داریم، گروه‌های مردمی و جهادی صنفی، اداری و کارگری را که در ذیل یک شرکت، صنف یا اداره‌ای شکل گرفته و درحال فعالیت است را مورد ارزیابی قراردهیم